Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

 

 

 

1. NYITÓ OLDAL Az Ingyenenergia-gépek működésének fizikai magyarázata

  Az Ingyenenergia-eszközökről sok elképzelés kereng az emberek körében, de az igazi ellenkezést az a tévhit váltja ki, hogy az Ingyenenergia-gép állítólag energiát "termel" a semmiből. Ez természetesen nem így van! Miért nem igazán jó a fizikában jelenleg használt modell? Jól ismert tény, hogy az anyag nem vész el, csak átalakul. Az anyag viszont tágabb értelmezésben energia, tehát ami a valóságban lejátszódik, az nem más, mint energiák átalakulása egyik állapotból a másikba.

A modern fizika megajándékozott bennünket a részecskeelmélettel és azokkal a képletekkel, formulákkal és szabályokkal, melyek a világban lejátszódó jelenségeket próbálják megmagyarázni. Egy évszázaddal ezelőtt azonban két fő irányzat volt a fizikában, az egyik a győztesként kikerült részecske-elmélet, a másik pedig a hullám-elmélet. Természetesen ma is elismert tény, hogy körülöttünk mindent energia vesz körül, de az anyagot és az energiát még mindig két teljesen különböző módon modellezik. Ha felnézünk az égboltra, látjuk magunk körül a csillagokat s azt is jól megtanultuk, hogy a csillagok körül legtöbbször bolygók is keringenek. Közöttük viszont ott a nagy semmi, a vákuum, az űr.

Ezt a makrovilágban megfigyelt modellt vitték be a tudósok a mikrovilágba. "Ahogy fent, úgy lent, s ahogy lent, úgy fent!" Vegyük a mechanikát, ahol Newton szabályait alkalmazzuk. A fizikai modellezésnél valójában két, egymástól teljesen független testről van szó, amik valamilyen külső erő hatására hatnak egymásra. Figyelembe van ugyan véve a gravitáció is, mint egy állandóan ható erő, de a testektől különböző, harmadik tényezőként!

A gázelméletben is kis gömböcskékről van szó, amik ütköznek, súrlódnak valamilyen külső erő, pl. hő vagy nyomás hatására. De mind a gázmolekulákat jelképező gömböcskék, mind pedig a külső erő elkülönülten jelenik meg a modellezésben. Igaz, hogy az ideális gázokról felállított elmélet már nem minden körülmények között alkalmazható a valóságban, ezért azt módosítgatni, toldozni-foldozni kell, de azért jól elboldogulunk vele, ha csak nem extrém körülményekről van szó. Mi lenne azonban, ha egy olyan modellt kezdenénk felállítani, ami nem csak ideális esetekre volna igaz, hanem a valóságban fennálló nagyon széles skála minden állapotára? A jelenlegi modellek csak itt a Földön, a mindennapjainkban megszokott nagyon szűk állapotváltozás határai között érvényesek. Mondhatnánk, hogy ez elég is, de akkor elzárjuk magunkat sok nagyszerű dologtól, mint pl. az Ingyenenergiától! Az eddig elmondottakból már kitalálhattad, hogy az Ingyenenergia elméletének megértéséhez tovább kell lépnünk a hagyományos fizikai elképzeléseinktől.

Nem arról van szó, hogy az rossz lenne, hiszen az eddigi eredményeink éppen ezeknek a modelleknek köszönhetőek. Gondoljunk csak bele, hogyan vált volna lehetségessé az ipar, a mezőgazdaság, az elektronika vagy a számítástechnika terén elért sok nagyszerű alkotás, ha nem léteztek volna ezek a modellek? Szükség volt rá! A tökéletlensége viszont továbblépésre ösztönöz minden, a világ működését valóban megérteni vágyó embert. Milyen legyen az új modell? A megoldás tehát az, hogy egy új modellt állítunk fel! Ebben a modellben minden egy nagy energiaóceán része, minden, még az anyag is. Nincsenek atommagok, elektronok meg molekulák, legalábbis különálló, szilárd anyagként értelmezve nincsenek, amit aztán csak a nagy üresség tölt ki. Ehelyett energiasűrűsödések, azaz egymással interferálódó energiavonalak vannak, amiket éppen a sűrűbb voltuk miatt tudunk érzékelni, de eközben tudjuk, hogy az ugyanúgy energia, mint a "körülötte lévő" energiafolyam.

Második lépésként elfogadjuk, hogy a felállított fizikai törvények nem mindig érvényesek a mindennapi körülményektől eltérő extrém körülmények között. Minden anyag másként kezd viselkedni, ha megváltoznak a körülmények.

A harmadik lépés az első kettő alapján egy olyan készülék elkészítése, ami valamilyen módon az adott anyagra jellemző tulajdonságokat vagy annak állapotát megváltoztatja úgy, hogy eközben jóval kevesebb energiát fektetünk be, mint amennyit visszakapunk. Példaként vegyünk egy vízerőművet. A víznek a mozgási energiáját használjuk fel, de jóval kevesebb energiát fektetünk be a gátak, zsilipek mozgatására, mint amennyi energiát kinyerünk villamos energia formájában. Szabályozni tudjuk a víz által végzett munka nagyságát, miközben nem mi fektettük be azt a munkát, ami a vizet - és ezáltal a turbinákat - hajtja. A vízerőmű tehát Ingyenenergia-gép.

Otthon a lakásodban is van Ingyenenergia-géped, méghozzá a hűtőszekrényed. A hűtéshez felhasznált villamos energia kb. háromszor kevesebb, mint annak a hőnek az energiája, amit onnét kipumpálunk.

De ugyanezen az elven működnek a hőszivattyúk is, melyekkel lakásokat, házakat és ipari létesítményeket fűthetünk, sőt, még villamos áramot is termelhetünk. A jelenleg folyó kutatásaink fő célja azonban az, hogy a minket körülvevő étert, vagy más néven nullpontenergiát csapoljuk meg. Ehhez a fizika alapos átgondolása és átértelmezése szükséges. Ha elfogadjuk azt a tényt, hogy egy energiaóceán részei vagyunk mi is, akárcsak a körülöttünk lévő összes "anyag", akkor már világosan kitűnik, hogy elegendő megváltoztatni ezt az energiafolyamot, pl. gátat emelni elé, s ez az energia hasznosíthatóvá válik, mivel az egyensúly helyreállítására törekedve az több munkát végez, mint amennyit befektettünk. Az elv ilyen egyszerű!

Szó sincs arról, hogy a semmiből állítanánk elő energiát, mindössze megcsapolunk egy olyan energiaforrást, ami ingyen a rendelkezésünkre áll. Ez az Ingyenenergia kifejezésben szereplő "ingyen" szó egyik értelmezése. Mivel azonban több energiát kapunk a rendszerünk kimenetén, mint amennyit befektettünk, ez a folyamat - a beindítást követően - teljesen ingyen, bárminemű külső energiaforrás nélkül is fenntartható. Ebben az esetben is jó az "ingyen" szó, pusztán itt gazdasági fogalomként használjuk

Hogyan illeszkednek az új modellbe a termodinamika főtételei? Vizsgáljuk meg, hogy a termodinamika főtételei hogyan illeszkednek be az új modellbe? A szemléletesség kedvéért a vízerőműveket hozzuk fel példának. Első főtétel: "Egy rendszer összenergiájának megváltozása (DE) egyenlő a rendszerrel közölt hő (Q) és a rendszeren végzett munka (W) összegével: DE = Q + W (Előjel konvenció: a rendszerrel közölt hő és a rendszeren végzett munka pozitív, a leadott hő és a rendszer által végzett munka negatív.)

Más megfogalmazásban: Lehetetlen olyan örökmozgót készíteni, amely energiabefektetés nélkül munkát végezne (nincs elsőfajú perpetuum mobile)." Mint a vízerőműnél is láthatjuk, nem beszélünk arról, hogy az Ingyenenergia gépeknél nem kell energiát befektetni. Energiabefektetésre szükség van egyrészt a folyamat beindításához, másrészt pedig annak fenntartásához. Amikor azt a szót használjuk, hogy "rendszer", akkor arról a gépről beszélünk, ami a munkát végzi. Ha megnézzük a vízerőművet, akkor ott a rendszert a gátak, zsilipek és turbinák alkotják. Igen, valóban a gátak és a turbinák nem adnak több energiát, mint amennyit befektettünk, hiszen a súrlódási és egyéb veszteségek miatt a kimeneten csak kevesebb energiát kaphatunk a befektetettnél. De akkor hol van a víz, aminek a mozgási energiáját felhasználjuk?

Mi nem fektettünk be energiát ahhoz, hogy a víz mozgásba jöjjön. A víz tehát a környezetnek, nem pedig a rendszernek a része. Magyarán az első főtétel nem zárja ki, hogy egy rendszerből több energiát vegyünk ki, mint amennyit befektettünk. Ezt kiküszöbölendő alkották meg a tudósok a második főtételt. Második főtétel: A második főtétel a természetben spontán lejátszódó folyamatok irányára vonatkozik. Több egyenértékű megfogalmazása van: "

a; Hő nem juthat "magától" hidegebb testről melegebbre.

b; Nem lehet olyan gépet készíteni, amely csak egy hőtartállyal áll kapcsolatban és a felvett hőt egyéb változások keletkezése nélkül alakítja munkává (nincs másodfajú perpetuum mobile).

c; Bármely körfolyamat hatásfoka kisebb 100 %-nál.

d; Zárt rendszerben spontán végbemenő folyamatok során a rendszer entrópiája nő (entrópiamaximum tétele)." Valóban igaz az, hogy a körfolyamatok hatásfoka kisebb 100 %-nál és a többi megfogalmazás is igaz.

De mit értünk az alatt, hogy "körfolyamat", mikor a vízerőműről beszélünk? Folyik a víz a medrében, s ez a mozgás közvetetten a Nap hőjének az eredménye (párolgás és kondenzáció). Olyan energiát használunk tehát, aminek a létrehozásában "nem vettünk részt". Az univerzum szempontjából ugyan igaz, hogy a körfolyamat hatásfoka kisebb 100 %-nál, ennek ellenére mégis Ingyenenergiát nyerünk a vízerőműből.

A nullpontenergia megcsapolása nem jelenti a második főtétel megsértését, hiszen a "világmindenség" szempontjából valóban nem tudunk egy 100 %-os hatásfokot meghaladó rendszert építeni. Amit mi teszünk az az, hogy növeljük a környezet, azaz az univerzum "rendezetlenségét", miközben Ingyenenergiához jutunk. Mivel azonban a nullpontenergia nagymértékű "megcsapolása" a tér egy bizonyos pontján a tér és az idő módosulásait okozza, ezért csak kis méretű készülékek építése az ésszerű, nem pedig nagy, több száz megawattos erőműveké.

Az is igaz, hogy nem lehet másodfajú örökmozgót építeni, hiszen a nullpontenergia vagy akármilyen más energiaforrás megcsapolása egy idő után a rendszer - azaz az Ingyenenergia-gép - kopását, elhasználódását okozza. Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy a termodinamika főtételei érvényesek és igazak, bár erről még a tudósok és a szakemberek is vitáznak egymással (lásd pl. itt), de ez nem zárja ki az Ingyenenergia-gépek létének lehetőségét. Olyannyira nem, hogy már sok évtizede élvezzük az elvet a gyakorlatban, miközben a közfelfogás szerint ez lehetetlen. Végezetül következzék az Ingyenenergia-gép definíciója.

 

Az Ingyenenergia gép definíciója Ingyenenergia-gépnek nevezünk minden olyan rendszert, mely a környezet energiáját úgy hasznosítja, hogy ezen energia vezérlése, irányítása a környezeti energiánál kevesebb energia befektetésével történik. A megcsapolt környezeti energia egy részét a rendszer bemenetére vezetve a rendszer önfenntartóvá válik, azaz működéséhez a folyamat beindításán kívül nincs szükség külső energiaforrásra. Az Ingyenenergia-gép nem egy örökmozgó, mivel működése közben egy idő után elhasználódik.

 Nullpontenergia, avagy az éter  Az ingyenenergia-eszközök mindegyike ugyanazt teszi. Valamilyen módon kinyeri a bennünket körülvevő nullpontenergia [NPE] vagy más néven éter egy részét, méghozzá úgy, hogy a kinyerésre használt energia kisebb, mint a kinyert energia. Az energiakülönbözet adja az "ingyenenergiát". Ezen az oldalon arról olvashatsz, hogy mi is az a nullpontenergia.

"Olyan bámulatosak ezek a tények, hogy úgy tűnik, maga a Teremtő elektromosnak tervezte meg ezt a bolygót." Nikola Tesla, Electrical World and Engineer, 1905 január 7 A fizikusok már régen felismerték, hogy egy energiaóceánban létezünk.

Az elektromágneses nullpontenergia jelenlétét egy dán fizikus, M. J. Sparnaay fedezte fel elsőként, miközben Hendrick B. G. Casimir 1948-ban megkezdett kísérleteit folytatta. Ezek a kísérletek egy erő jelenlétét mutatták ki, mely két elektrosztatikusan nem feltöltött lemez között volt megfigyelhető. Ez az erő a vákuumban lévő lemezek körül folyó elektromágneses energia formájában jelent meg. Sparnaay felfedezte, hogy a lemezekre ható erő nem csak termálenergia (hő) formájában jelenik meg, hanem egy másfajta sugárzásként is, amit jelenleg a klasszikus nullpontenergiának nevezünk. Sparnaay azt is felfedezte, hogy az elektromágneses nullpontenergia nem csak a vákuumban létezik, hanem az abszolút nullafokos hőmérsékleten (mínusz 273 °C) is.

Ezért nevezzük ezt az energiát nullpontenergiának, mivel az abszolút nullfokra lehűtött anyag esetén is megmarad ez az energia. Az NPE jelen van a vákuumban, homogén (egységes) és izotróp (minden irányban egyenlő) valamint mindenütt megtalálható. Egy adott frekvenciájú energia intenzitása a frekvencia köbével arányos. Következésképpen a frekvencia növekedésével az energia a végtelenségig növekedhet. Az NPE bevezetésével az abszolút nullafokos hőmérsékletű vákuum már nem jelenti az elektromágneses energia megszűnését. Az NPE azon tulajdonságai, hogy látszólag végtelen az energiasűrűsége és a tér minden pontjában jelen van, nagyon vonzó energiaforrássá teszi azt számunkra. Ugyanakkor mivel ezek a nagy energiasűrűségek csak nagyon magas frekvenciákon léteznek és mivel a jelenleg létező technológiai eszközök csak alacsonyabb frekvenciákon működnek hatékonyan, ezért ennek az energiának a megcsapolása lehetetlen a hagyományos technikai eszközökkel.

Ez az oka annak, hogy még nem látjuk ezt az energiát a mai társadalmainkban. Legalábbis mostanáig nem láttuk.... Ennek az energiának a megcsapolására egy olyan antennát vagy vevőt kell konstruálnunk, mely ezeken a különösen magas frekvenciákon is működik. Ez az energia igencsak intenzív. A Nóbeldíjas Richard Feynman és Einstein egyik pártfogoltja, John Wheeler kiszámolták, hogy egy kávéscsésze térfogatú energia több mint elegendő a világ összes óceánjának az elpárologtatására! Andre Sakharov orosz fizikus véleménye szerint minden anyag energiatengerben úszik. A modern fizikusok szerint a csillagok és az anyagot alkotó részecskék közötti űr fluktuáló energiával van feltöltve. A világ számos pontján végzett kutatások sok anomáliát tártak fel, melyek okát az NPE jelenlétével magyarázzák. Azt is gyakran hallhatjuk, hogy az NPE megcsapolási módjának a felfedezése az Univerzum egyesített mező elméletének a kulcsa. Más szavakkal mondva, a tudomány jelenlegi értelmezése egy nagy kirakójáték, melyből egy hatalmas darab hiányzik.

Talán az NPE ez a hiányzó darab, amely egy "Új Tudomány" eljövetelének a hírnöke. Ezt a szöveget innét fordítottam le. A következőkben Dr. Jay Garrett írását olvashatod el, melyben az NPE veszélyeiről van szó.

Mit csinál az NPE ? Az univerzális NPE mező olyan, mint egy teljesen nyugodt tó felszíne. Nincs rajta mozgás. Az egész csak egy felület. Ha viszont valami keresztülhatol a víz felszínén, akkor az megtöri azt és hullámokat hoz létre. A hullám felső része vízből van, akárcsak az alsó. Hasonló módon, az anyag NPE-ból áll, csak ez egy jóval összetettebb forma. Az NPE olyan energia, amely abszolút nem vibrál. Az energia bizonyos vibrációját fotonnak hívjuk. A még több vibrációval rendelkező energiát quarkoknak nevezzük. A még több vibrációval rendelkező energiát elektronnak, protonnak és neutronnak hívjuk. A még több vibrációval rendelkező energiát pedig atomnak, molekulának és szilárd anyagnak hívjuk. A magas vibrációs szinten működő lokalizált energiának, mint például az anyagnak ugyanakkor egy bizonyosfajta energia-bemenetre vagy "nyomásra" van szüksége ahhoz, hogy ne folyjon szét. A tudósok ezt a "gravitációs", "kovalens" és "ionos" kötésekkel, "erős" és "gyenge" nukleáris erőkkel és elektronpályákkal magyarázzák. Ugyanakkor ez mind csak az eredménye az univerzális NPE mező teljes "folyadéknyomásának". Az univerzális NPE mező teljes energiáinak összege pont annyi, ami ahhoz kell, hogy összetartsa a fotonokat, elektronokat, atomokat, bolygókat és naprendszereket. Ez a mező hozza létre a gravitációt, a centripetális és centrifugális erőket, a tehetetlenséget, a súrlódást és azokat a kedves kis molekuláris kötéseket, amik annyi örömet okoznak a kémikusoknak.

A teljes univerzum energiából áll. Hogy pontosabbak legyünk: nullpontenergiából. Hogyan hozza létre az NPE mindezt ? Mindenek előtt a "szilárd anyag" nem szilárd. Az elektronfelhők és az atommag közötti távolság olyan nagy, mint a Nap és a Plútó közötti távolság, csak jóval kisebb léptékben. Tehát a "szilárd anyag" főként űr. Az pedig, ami "szilárd anyag", csak az NPE összetett vibrációja, melyet az univerzális NPE mező tart össze. Ez azt is jelenti, hogy az anyagnak tartott NPE legnagyobb része keresztülhatolva az "anyagon" nem is hat arra. Ugyanakkor az a rendkívül jelentéktelen mennyiségű NPE, ami kapcsolatba lép vele, elegendő ahhoz, hogy az atomokat és molekulákat összetartsa, hogy az embereket a Föld felszínén tartsa és a bolygókat összetartsa, így hozva létre Kepler bolygótörvényeit. Képzelnéd el azt, hogy az óceán alján vagy. Elképzelhetetlenül nagy nyomás nehezedik rád minden irányból, kivéve alólad. Most pedig azt képzeld el, hogy az egész univerzum egy nagy óceán, amely téged a Földhöz nyom. Gigantikus nyomás nehezedik rád minden irányból, ugyanakkor kisebb a nyomás a Földből a talpadon keresztüláramló irányból. Ez alkotja azt a negatív össz nyomást, ami téged a Földön tart. A nullpontenergia ehhez hasonlítható.

Az NPE sugárzás nagyon kis százaléka ütődik az egyes részecskékhez, de a Föld ezen részecskék hatalmas halmazát alkotja, s ez az áramlás hozza létre azt, amit mi gravitációnak nevezünk. Tehát akkor hogyan jutunk ingyenenergiához ? Nos, az NPE mező tartja össze az anyagot, igaz? Természetesen igaz! Az is igaz, hogy sok NPE kísérlet a bennünket körülvevő NPE mező manipulálásával foglalkozik. Részecske turbulencia, Plazma turbulencia, magas szintű részecske rezegtetés... Az NPE az, ami összetartja az anyagot annak bármely szintjén. Ha egy részecskének nincs 100%-os NPE kisugárzása, akkor az nem 100%-osan integrált, más szóval dezintegrált. Pons és Fleishmann részecske rezegtetéssel kísérleteztek az elektrolizáló készülékükben. A paladiumból készült katód kristályszerkezete nagyszerű hely volt a részecskék rezegtetésére. Amint ezek a részecskék elkezdtek rezegni, tiszta energiává dezintegrálódtak és részeseivé váltak az NPE energiafolyamnak. Minél nagyobb a rezgés, minél nagyobbak a megrezegtetett részecskék, és minél nagyobb a rezgés sebessége, annál több részecskét alakítunk ismét az NPE folyam részéve, azaz tiszta energiává. Így jutunk hozzá az "Ingyenenergiához".

De akkor mi a probléma ? A nullpontenergia határozza meg a fizika összes törvényét. A gravitációt, az elektromágneses és nukleáris erőket, sőt még az időt is. Semmilyen mértékű reakció során sem lehet úgy manipulálni az NPE mezőt az ingyenenergia kinyerésére anélkül, hogy ne torzítanánk el a gravitációs mezőt. Minél nagyobb az NPE torzulás, annál nagyobb a gravitációs torzulás is. James Redfield írt egy nagyszerű könyvet azon gépek pusztító hatásairól, melyek hatalmas mennyiségű NPE manipulációkat idéznek elő.

A "The Tenth Insight" (A tizedik betekintés) című könyvben egy olyan gépről volt szó, melyet arra terveztek, hogy annyi energiát hozzon létre a "vákuumból", amennyi az ország teljes területét ellátná energiával, s mindezt egyetlen erőműben. Ugyanakkor a gravitációs és ideiglenes torzítások növekedtek, amint növelni próbálták az előállított energia mennyiségét. Akármivel is próbálkoztak, nem tudták kiküszöbölni a gravitációs és ideiglenes torzításokat. Pontosan ez a veszélye az ingyenenergia készülékeknek. Ha túl erőteljes a készülék, a gravitációs torzítások akkorák lesznek, hogy a Föld és a Hold között fennálló érzékeny gravitációs egyensúly felborul és a Holdat felénk fogja húzni. Vagy az óceánokat fogja a városaink felett áthúzni. Esetleg szétrombolhatja a kontinenseket. Sőt még az is lehetséges, hogy kihúz bennünket a jelenlegi pályánkról, ami más bolygókkal való összeütközéshez vezethet. A probléma az, hogy senki se tudja, mennyi az a túl sok. De addig, amíg néhány társaság monopolizálni próbálja a technológiákat és az NPE-t a jelenlegi "központi energiaellátó" módszerrel akarja felhasználni, addig a Föld, az emberiség és a Naprendszerünk állandó veszélyben van. Ugyanakkor az NPE tökéletesen biztonságos, ha nem akarsz egyetlen háznál többet ellátni energiával. Kis méretű személyes generátorral az összes szükséges energiát elő tudjuk állítani úgy, hogy szinte semmilyen negatív hatást se okozunk. A lényeg az, hogy ne legyünk mohók. Néhány ember mohósága az összes többi ember életét romba döntheti.

Mit tehetünk ? Olvasd el ezt az oldalt. Kérd meg a barátaidat, hogy olvassák el ezt az oldalt. Kérd meg a családtagjaidat, hogy olvassák el ezt az oldalt. Ha tudod, hogy valaki NPE projekteken dolgozik, kérd meg, hogy olvassa el ezt az oldalt. Tartsd észben, hogy minden ingyenenergia készülék az NPE-t manipulálja.

A "Nukleáris Korszak" csak séta volt a parkban ahhoz képest, amivel most nézünk szembe. Az angol nyelvű forrást itt nézheted meg. Megjegyzés: Két magyarázatot olvashattál a nullpontenergiáról. Az egyikben azt látjuk, hogy az NPE igen magas frekvenciájú energia, a másik pedig azt teljesen mozdulatlan energiának írja le. Ez azt mutatja, hogy nincs egy határozott álláspont az NPE mibenlétével kapcsolatban, de az is tény, hogy ennek ellenére van sok módszer, hogyan nyerhetjük ki ezt az energiát. A másik dolog az, hogy az NPE-t csak kis mennyiségben megcsapolva lehet biztonságosan használni, ezért a Fénykapu oldalain csak ilyen készülékekkel találkozhatsz. De ha belegondolunk, a jelenlegi vízierőművek is igen jelentős károkat okoztak a természetben, nem is beszélve az atomerőművekről. Ha valaki(k) valóban monopolizálni akarják az NPE technikákat, akkor a fentebb említett veszélyek mellett még a jelenlegi rabságunk sem változna meg. Ugyanúgy kéne továbbra is fizetnünk a villanyszámlát, gázszámlát, fűtési díjat, vízdíjat stb. A weblapomon javasolt eszközökkel pont ezt szeretném megszűntetni.

 

És ha eddig eljutottál akkor van egy jó hírem van tovább is .

légyszives keresd a linkeknél a zöld oldalt és még ezernyi gondolattal tágíthatod tudásodat.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

cialis online mastercard

AxiomiGom, 2022.06.28 13:48

Qnlufv Cialis Generico Andorra [url=https://newfasttadalafil.com/]Cialis[/url] Viagra Para Diabeticos Wrqgyh <a href=https://newfasttadalafil.com/>cialis reviews</a> Viagra Sildenafil Preisvergleich Jtzihn https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Viagra Sur Ebay

$1.35 cialis

KneectTew, 2022.06.28 12:38

[url=https://newfasttadalafil.com/]cialis without a doctor's prescription[/url] Recovery takes longer if the liver is affected. Uiaujf <a href=https://newfasttadalafil.com/>buy cialis online safely</a> Rischi Del Viagra Xksayg Deweua https://newfasttadalafil.com/ - Cialis

Hydrochlorothiazide On Line In Usa EllEndaky

EllDrew, 2019.10.11 05:54

Cialis Sur Le Net Amoxicillin 500mg For Urinary Tract Infection [url=http://via100mg.com]viagra[/url] Can I Buy Zithromax In Canada Generic Cialis Daily Use Find Progesterone 200mg

Fontos

Laci, 2010.07.19 21:46

A LINKEK KÖZÖTT IS MEGTALÁLOD

ZÖLD LAP NÉVEN

EZ TUTIRA ODAVISZ ÉS CSODÁLKOZHATSZ

ÜDV